telefon (22) 55 69 300
ABC Pacjenta

Centralna Sterylizatornia

Centralna Sterylizatornia to miejsce od którego zależy bezpieczeństwo Pacjentów i personelu medycznego.

Układ pomieszczeń uwzględnia optymalną funkcjonalność i ergonomię poszczególnych stref oraz pomieszczeń pomocniczych. Sterylizatornia została zaprojektowana, wybudowana i wyposażona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. poz. 595) w załączniku nr 1, w punkcie XI.

Bezpieczne i higieniczne zabiegi stomatologiczne!

Układ przestrzenny centralnej sterylizatorni, to trzy strefy robocze, które gwarantują zachowanie ruchu postępowego narzędzi i sprzętu medycznego od przyjęcia, w strefie brudnej poprzez strefę czystą, aż do strefy sterylnej, skąd wydawane są sterylne pakiety. Rozdział stref w Centralnej Sterylizatorni jest warunkiem koniecznym do uniknięcia kontaminacji materiału sterylnego.

Pracownicy Centralnej Sterylizatorni są przeszkoleni w zakresie zasad aseptyki i antyseptyki, obsługi urządzeń oraz w postępowaniu ze sprzętem i materiałami przekazywanymi do Sterylizatorni. Poszczególne etapy re-procesowania przebiegają zgodnie z aktualnymi wymogami, w oparciu o obowiązujące przepisy, procedury, wytyczne, instrukcje i zalecenia.

Do zadań Centralnej Sterylizatorni należy przygotowywanie i zaopatrywanie wszystkich komórek organizacyjnych Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o. o. w materiały medyczne tj. zestawy narzędziowe, pojedyncze narzędzia i sprzęt medyczny, artykuły medyczne, materiały opatrunkowe, bieliznę zabiegową.

Dysponujemy nowoczesnymi urządzeniami, które umożliwiają dezynfekcję i wyjaławianie narzędzi, zestawów i innych materiałów wymagających sterylizacji.

W skład naszego wyposażenia wchodzą: stacja uzdatniania wody, myjnia ultradźwiękowa, dwie przelotowe myjnie – dezynfektory i dwa przelotowe sterylizatory do sterylizacji wysokotemperaturowej na 121°C i 134°C parą wodną w nadciśnieniu. W/w wyposażenie spełnia obowiązujące normy dla danego sprzętu.

Wszystkie procesy dezynfekcji i sterylizacji są monitorowane metodami fizycznymi, kontrolowane za pomocą testów chemicznych i biologicznych. kontrolą wsadu i pakietu oraz urządzeń.
Dodatkowym elementem dokumentacji systemu jest oznakowanie każdego pakietu metką alfanumeryczną podwójnie przylepną zawierającą: datę sterylizacji, datę ważności, numer sterylizatora, numer wsadu, inicjały osoby pakującej narzędzia do procesu sterylizacji.
Stosujemy opakowania jednorazowego użycia: dwie warstwy papieru krepowanego lub rękawy papierowo-foliowe.

Dostępność