telefon (22) 55 69 300
ABC Pacjenta

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pacjenta

Aby uzyskać świadczenie zdrowotne w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. niezbędne jest założenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta i zarejestrowanie Pacjenta w systemie elektronicznym.

Do założenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta i zarejestrowanie Pacjenta w systemie elektronicznym, niezbędne jest przedstawienie dokumentów na podstawie, których możliwa będzie rejestracja oraz złożenie wymaganych prawem oświadczeń, a w szczególności:

  • przedstawienie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem wskazującego wiek, nr PESEL oraz adres zameldowania/zamieszkania pacjenta
  • wypełnienie w Rejestracji oświadczenia o sposobie postępowania z dokumentacją medyczną 
  • dodatkowo osoba ubiegająca się o świadczenie gwarantowane – refundowane przez NFZ przed udzieleniem świadczenia podlega weryfikacji w uprawnień w systemie lub może przedstawić dokument potwierdzający uprawnienie do tych świadczeń

Okresy przechowywania dokumentacji medycznej określa art . 29 ust.1 Ustawy o Prawach Pacjenta. Zakończoną dokumentację indywidualną wewnętrzną oraz zakończoną dokumentację zbiorczą wewnętrzną przechowuje archiwum Spółki. Dokumentacja medyczna prowadzona przez Spółkę jest przechowywana co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie wyżej wskazanych okresów przechowywania dokumentacja, zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie upoważnionej przez pacjenta . Obecnie takie uprawnienie wynika wprost z ustawy o prawach pacjenta.

Dostępność