telefon (22) 55 69 300
ABC Pacjenta

Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pacjenta

Aby uzyskać świadczenie zdrowotne w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. niezbędne jest założenie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta i zarejestrowanie Pacjenta w systemie elektronicznym.

Do założenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta i zarejestrowanie Pacjenta w systemie elektronicznym, niezbędne jest przedstawienie dokumentów na podstawie, których możliwa będzie rejestracja oraz złożenie wymaganych prawem oświadczeń, a w szczególności:

  • przedstawienie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem wskazującego wiek, nr PESEL oraz adres zameldowania/zamieszkania pacjenta
  • wypełnienie w Rejestracji oświadczenia o sposobie postępowania z dokumentacją medyczną 
  • dodatkowo osoba ubiegająca się o świadczenie gwarantowane – refundowane przez NFZ przed udzieleniem świadczenia podlega weryfikacji w uprawnień w systemie lub może przedstawić dokument potwierdzający uprawnienie do tych świadczeń

Okresy przechowywania dokumentacji medycznej określa art . 29 ust.1 Ustawy o Prawach Pacjenta. Zakończoną dokumentację indywidualną wewnętrzną oraz zakończoną dokumentację zbiorczą wewnętrzną przechowuje archiwum Spółki. Dokumentacja medyczna prowadzona przez Spółkę jest przechowywana co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie wyżej wskazanych okresów przechowywania dokumentacja, zostaje zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przewidziana do zniszczenia może zostać wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie upoważnionej przez pacjenta . Obecnie takie uprawnienie wynika wprost z ustawy o prawach pacjenta.

Dostępność

INFORMACJE DLA PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o.

 

Pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 19.30 (ostatni pacjent o godz. 18.30),

 

W celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa podczas realizacji usługi, stosujemy
poniższe zasady:

1) Proces rejestracji pacjentów rozpoczynamy od wypełnienia przez pacjentów tzw. Formularza
covid (pobierz) i przekazania go pracownikowi Rejestracji.

2) Pomiędzy przyjęciami kolejnych pacjentów wprowadzamy przerwy dezynfekcyjne. Są one
niezbędne w celu dokładnej dezynfekcji całego gabinetu i sprzętu medycznego, wymiany
powietrza w gabinecie oraz zmiany odzieży ochronnej przez zespół medyczny.

3) Całe nasze Centrum wraz ze sprzętem medycznym poddajemy dezynfekcji w ciągu nocy.

4) Personel gabinetu stomatologicznego (lekarze, asystentki, technicy RTG) wyposażony jest w
jednorazowe środki ochrony osobistej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

5) Narzędzia i końcówki stomatologiczne sterylizujemy zgodnie ze stałymi standardami MCS Sp. z
o.o.: zawsze używamy sterylnych kompletów narzędzi.

6) Pacjentów umawiamy z zachowaniem odstępów między wizytami, aby zminimalizować liczbę
osób przebywających w poczekalni jednocześnie.

7) Przy wejściu oraz wewnątrz gabinetów zapewniliśmy pojemniki ze środkiem dezynfekcyjnym dla
pacjentów.

8) Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości w kontakcie z Rejestracją, która dodatkowo jest
chroniona przez ekrany zabezpieczające.

 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z aktualną sytuację epidemiologiczną, w trosce o Państwa
bezpieczeństwo, do każdej wizyty odpłatnej doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 25 PLN, (w
przypadku leczenia w narkozie opłata wynosi 100 PLN).