telefon (22) 55 69 300
ABC Pacjenta

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia?

Pacjenci przyjmowani poza kolejnością

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, a także świadczenia wysokospecjalistyczne są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (art. 20-22). W przypadku niezgłoszenia się na wyznaczoną wizytę można w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o przywrócenie na listę oczekujących pobierz

Pacjenci korzystający z prawa do świadczeń poza kolejnością, nie są umieszczani na listach oczekujących. Świadczenia są im udzielane w możliwie najbliższym terminie, zgodnie z możliwościami organizacyjnymi świadczeniodawcy. Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia. W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia. Jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących. W przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

Kto ma prawo do świadczeń poza kolejnością w dniu zgłoszenia?

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi;
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich;
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy tylko w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • Żołnierze zastępczej służby wojskowej oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • Kobiety w ciąży;
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • Świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych.

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rodzajami dokumentów uprawniających do świadczeń zdrowotnych realizowanych poza kolejnością są:

 • Zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Książeczka inwalidy wojennego – wojskowego: wydawana przez ZUS, symbol Rw-51
 • Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Legitymacja osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Zaświadczenie o uprawnieniach żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej wydane przez Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
 • Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych
Dostępność

INFORMACJE DLA PACJENTÓW MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o.

 

Pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 19.30 (ostatni pacjent o godz. 18.30),

 

W celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa podczas realizacji usługi, stosujemy
poniższe zasady:

1) Proces rejestracji pacjentów rozpoczynamy od wypełnienia przez pacjentów tzw. Formularza
covid (pobierz) i przekazania go pracownikowi Rejestracji.

2) Pomiędzy przyjęciami kolejnych pacjentów wprowadzamy przerwy dezynfekcyjne. Są one
niezbędne w celu dokładnej dezynfekcji całego gabinetu i sprzętu medycznego, wymiany
powietrza w gabinecie oraz zmiany odzieży ochronnej przez zespół medyczny.

3) Całe nasze Centrum wraz ze sprzętem medycznym poddajemy dezynfekcji w ciągu nocy.

4) Personel gabinetu stomatologicznego (lekarze, asystentki, technicy RTG) wyposażony jest w
jednorazowe środki ochrony osobistej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

5) Narzędzia i końcówki stomatologiczne sterylizujemy zgodnie ze stałymi standardami MCS Sp. z
o.o.: zawsze używamy sterylnych kompletów narzędzi.

6) Pacjentów umawiamy z zachowaniem odstępów między wizytami, aby zminimalizować liczbę
osób przebywających w poczekalni jednocześnie.

7) Przy wejściu oraz wewnątrz gabinetów zapewniliśmy pojemniki ze środkiem dezynfekcyjnym dla
pacjentów.

8) Prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości w kontakcie z Rejestracją, która dodatkowo jest
chroniona przez ekrany zabezpieczające.

 

Jednocześnie informujemy, iż w związku z aktualną sytuację epidemiologiczną, w trosce o Państwa
bezpieczeństwo, do każdej wizyty odpłatnej doliczana jest dodatkowa opłata w wysokości 25 PLN, (w
przypadku leczenia w narkozie opłata wynosi 100 PLN).