telefon (22) 55 69 300
ABC Pacjenta

Opłata za kolejną kopię dokumentacji medycznej

Za udostępnienie dokumentacji w formie kolejnej kopii Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. pobiera opłatę.

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej udostępniana pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatna. Przy czym za kolejne kopie uznaje się w szczególności dokumentację medyczną w zakresie, w jakim była uprzednio udostępniona. Jeżeli dokumentacja medyczna udostępniona była już w tym trybie za dany okres, a wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej dotyczy okresu późniejszego, który nie był uprzednio objęty wnioskiem – taka kopia udostępniana jest bezpłatnie.

W przypadku, gdy kolejna kopia dokumentacji medycznej przekazywana jest drogą pocztową, wnioskujący, o którym mowa w ust.1 pkt. 1 dodatkowo pokrywa koszty przesyłki, w wysokości zgodnej z cennikiem usług Poczty Polskiej.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie wniosku pacjenta lub opiekuna prawnego na wzorze druku pobierz

 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej, w trybie o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, 5 i 7, pobierana jest opłata, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z późn. zm.).
 2. W zależności od sposobu udostępniania dokumentacji medycznej ustala się następujące stawki odpłatności:
  1. stawka za jedną stronę kopii papierowej wynosi 0,34 zł. brutto
  2. stawka za jedną stronę wyciągu lub odpisu wynosi 9,72 zł. brutto
  3. stawka za udostępnienie na informatycznym nośniku danych wynosi 1,94 zł. brutto
  4. stawka za sporządzenie kopii modelu ortodontycznego wynosi 20,00 zł. brutto
 3. Opłat, o których mowa w ust. 10, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej organom i instytucjom uprawnionym na mocy odrębnych przepisów.
 4. Rejestracja wydaje dokumentację, po zweryfikowaniu uprawnień do jej odbioru oraz uiszczenia należnej opłaty.
 5. W przypadku, gdy dokumentacja medyczna przekazywana jest drogą pocztową, wnioskujący, o którym mowa w ust.1 pkt. 1 dodatkowo pokrywa koszty przesyłki, w wysokości zgodnej z cennikiem usług Poczty Polskiej.
Dostępność