telefon (22) 55 69 300
ABC Pacjenta

Opłata za kopię dokumentacji medycznej

Za udostępnienie dokumentacji w formie kopii Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. pobiera opłatę.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie wniosku pacjenta lub opiekuna prawnego na wzorze druku pobierz

 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej, w trybie o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, 5 i 7, pobierana jest opłata, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (z późn. zm.).
 2. W zależności od sposobu udostępniania dokumentacji medycznej ustala się następujące stawki odpłatności:
  1. stawka za jedną stronę kopii papierowej wynosi 0,31 zł. brutto
  2. stawka za jedną stronę wyciągu lub odpisu wynosi 9,03 zł. brutto
  3. stawka za udostępnienie na informatycznym nośniku danych wynosi 1,80 zł. brutto
  4. stawka za sporządzenie kopii modelu ortodontycznego wynosi 18,00 zł. brutto
 3. Opłat, o których mowa w ust. 10, nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej organom i instytucjom uprawnionym na mocy odrębnych przepisów.
 4. Rejestracja wydaje dokumentację, po zweryfikowaniu uprawnień do jej odbioru oraz uiszczenia należnej opłaty.
 5. W przypadku, gdy dokumentacja medyczna przekazywana jest drogą pocztową, wnioskujący, o którym mowa w ust.1 pkt. 1 dodatkowo pokrywa koszty przesyłki, w wysokości zgodnej z cennikiem usług Poczty Polskiej.
Dostępność