telefon (22) 55 69 300
ABC Pacjenta

Standardy ochrony dzieci

 

Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem

w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o.

Rozdział I

Wstęp
Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. (dalej: Spółka, placówka) jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik Spółki traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik Spółki, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych Spółki oraz swoich kompetencji. Standardy ochrony dzieci to cztery zasady, których przyjęcie ma na celu zapewnienie, że Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. jest placówką bezpieczną dla dzieci, a nasz personel potrafi zidentyfikować sytuacje stwarzające ryzyko krzywdzenia dzieci i podjąć działania profilaktyczne oraz interwencyjne.

Na Standardy Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. składają się:

Standard I – Polityka Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. pełni dwojaką funkcję. Z jednej strony jest dokumentem wewnętrznym, który ma na celu usystematyzowanie standardów ochrony dzieci poprzez ich wdrożenie, realizację, monitorowanie oraz ewaluowanie. Z drugiej strony – samo uchwalenie, wdrażanie i nadzorowanie „Polityki” przez Zarząd Spółki jest wprowadzeniem pierwszego z czterech standardów. Zarząd Spółki wyznaczył Koordynatora ds. ochrony dzieci, który odpowiedzialny jest za monitoring realizacji „Polityki”.
Ustanowienie Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. jest komunikatem zarówno dla personelu, jak i dla dzieci oraz ich 2 rodziców/opiekunów, że w codziennej pracy placówki respektowane są takie wartości, jak: dobro dziecka oraz jego prawo do życia w bezpiecznym i zapewniającym rozwój otoczeniu, a personel w sposób holistyczny postrzega zdrowie dziecka i bierze pod uwagę nie tylko
kondycję fizyczną dziecka, ale także jego stan emocjonalny i najbliższe otoczenie.

Standard II – Personel Placówka monitoruje, edukuje i angażuje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci. Przyjęcie tego standardu oznacza, że w placówce poprzez wprowadzenie zasad bezpiecznej
rekrutacji oraz bezpiecznych relacji personelu z dzieckiem podjęto odpowiednie kroki, by minimalizować ryzyko krzywdzenia dziecka, wynikające z okoliczności sprzyjających potencjalnym sprawcom: słabej kontroli, dostępności i możliwości. Ponadto, jest wyrazem troski o budowanie środowiska, w którym dziecko-pacjent jest traktowane z szacunkiem, przestrzegane są jego prawa i podejmowane wszelkie starania, aby minimalizować dyskomfort, stres i cierpienie wynikające z choroby, pobytu w placówce medycznej, a także korzystania z innych świadczeń zdrowotnych. Spółka uzyskała o każdym członku personelu dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz informacje z Krajowego Rejestru Karnego i rejestrów karalności państw trzecich, w zakresie określonych przestępstw (lub odpowiadających im czynów zabronionych w przepisach prawa obcego) albo – w przypadkach wskazanych prawem – oświadczenia o niekaralności. Określone są zasady bezpiecznych relacji (bezpiecznego kontaktu) całego personelu placówki z dziećmi, wskazujące, jakie zachowania są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z dzieckiem. Placówka zapewnia swoim pracownikom podstawową edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem i pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:
• rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci,
• stosowania adekwatnych do sytuacji procedur interwencji prawnej w przypadku podejrzeń krzywdzenia,
• odpowiedzialności prawnej pracowników placówki zobowiązanych do podejmowania interwencji,
• procedury „Niebieskie Karty”,
• przestrzegania praw małego pacjenta oraz opartej na szacunku komunikacji z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami.

Standard III – Procedury I zasady W Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. funkcjonują zasady bezpiecznego kontaktu personelu z dzieckiem-pacjentem oraz procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka, tj.:
a) Procedura interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, szczegółowo opisana w Rozdziale III niniejszej Polityki,
b) Zasady bezpiecznego kontaktu personelu z dzieckiem-pacjentem w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. – wersja dla dorosłych, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki, – wersja dla dzieci, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Polityki. 
W Spółce funkcjonują procedury, które określają, jakie działanie należy podjąć w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony personelu placówki, członków rodziny, rówieśników i osób trzecich. Cały personel zna te procedury, wie, czym one są i z jakich kroków się składają. Procedury są dostępne dla wszystkich pracowników – zamieszczone są w Intranecie oraz na stronie www. Spółki. Każda osoba z personelu posiada informacje, komu zgłosić podejrzenie, że dziecko jest krzywdzone i kto jest osobą odpowiedzialną za prowadzenie interwencji. Osoby wyznaczone do prowadzenia interwencji mają wsparcie Spółki w kontaktach z innymi służbami ochrony dzieci w podejmowaniu działań interwencyjnych oraz mają zapewnioną możliwość konsultowania przypadków budzących wątpliwości co do właściwego postępowania z innymi specjalistami. Prowadzony jest Rejestr zdarzeń podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia dziecka (wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Polityki) oraz wypełniana jest Karta zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia dziecka inicjowana przez pracowników placówki (wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Polityki). Łatwo dostępne są dane kontaktowe do lokalnych służb pomocowych i interwencyjnych. W placówce wyeksponowane są informacje dla dzieci na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży.

Standard IV – Monitoring Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi Standardami Ochrony Dzieci. Przyjęta Polityka ochrony dzieci jest weryfikowana i aktualizowana – przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem analizy danych z rejestru przypadków i sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. W ramach weryfikacji Polityki placówka konsultuje się z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami. Realizacja tego standardu oznacza, że Polityka ochrony dzieci jest żywym dokumentem podlegającym bieżącej weryfikacji i aktualizowanym, np. poprzez ankiety, jak też ocenę przeszłych wydarzeń w zakresie funkcjonalności procedur. Takie podejście zwiększa zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności personelu, ponieważ umożliwia pracownikom sprawdzanie stopnia znajomości zasad i procedur, a także pozwala rozstrzygnąć ewentualne niejasności czy niespójności we wprowadzonych regulacjach. Skierowanie pytania o to, jak dzieci postrzegają swoje bezpieczeństwo i obowiązujące w Spółce standardy ochrony dzieci, nie tylko uwzględnia ich głos, ale zapewnia im również podmiotowość w działaniach, których są adresatami. Z kolei włączenie opiekunów w proces ewaluacji przyjętych standardów jest ważnym komunikatem mówiącym o tym, że są oni dla placówki partnerem w procesie leczenia swojego dziecka i wspólnym dbaniu o tworzenie bezpiecznego środowiska dla dzieci.

Podstawy prawne Polityki ochrony dzieci
• Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.,
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,
• Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta,
• Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka,
• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
• Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
• Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
• Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,
• Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym,
• Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych,
• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
• Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej,
• Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,
• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
• Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw,
• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Słowniczek pojęć/objaśnienie terminów używanych w dokumencie Polityka ochrony dzieci
1. Standardy Ochrony Dzieci (SOD) – to zasady wprowadzane w instytucjach, organizacjach, placówkach, które świadczą usługi na rzecz dzieci, pracują z dziećmi i/lub w których dzieci przebywają bez opieki rodziców/opiekunów prawnych w celu ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
2. Dziecko – każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
3. Placówka/Spółka – Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. – placówka prowadząca działalność leczniczą, w zakresie świadczeń stomatologicznych świadcząca m.in. usługi dzieciom lub działająca na rzecz dzieci.
4. Kierownictwo/Zarząd Spółki – organ który w strukturze Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem i/lub wewnętrznymi dokumentami jest uprawniony do podejmowania decyzji o działaniach placówki.
5. Krzywdzenie dziecka – popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka, przemoc wobec dziecka lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbanie, przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika Spółki, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
6. Personel – każdy pracownik Spółki bez względu na formę zatrudnienia, w tym współpracownik, stażysta, wolontariusz lub inna osoba, która z racji pełnionej funkcji lub zadań ma (nawet potencjalny) kontakt z dziećmi.
7. Opiekun dziecka – osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny, a także rodzic zastępczy oraz opiekun faktyczny.
8. Osoba odpowiedzialna za Politykę/Koordynator ds. ochrony dzieci to wyznaczony przez kierownictwo Spółki pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce.
9. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.

Rozdział II
Zasady rekrutacji personelu
1. Spółka dba, aby osoby przez nią zatrudnione (w tym osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia, umowy cywilnoprawnej oraz wolontariusze/stażyści) posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz były dla nich bezpieczne.
2. Rekrutacja pracowników Spółki odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu, stosownie do Procedury PZ.II – PR.01 ISO 9001-2015 – „Rekrutacja selekcja i szkolenie pracowników”.

Rozdział III
Procedura interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
1. Każda osoba będąca członkiem personelu jest zobowiązana i uprawniona do reagowania, w przypadku podejrzenia, że dziecku-pacjentowi dzieje się krzywda.
2. Za personel uznaje się wszystkich pracowników, współpracowników, niezależnie od: podstawy zatrudnienia (w tym osoby świadczące usługi w oparciu o umowy cywilnoprawne, wolontariuszy, studentów, rezydentów, stażystów, praktykantów), i pełnionych stanowisk (lekarze, pielęgniarki, inni pracownicy medyczni, personel administracyjny, pomocniczy, w tym sprzątający i pilnujący porządku).
3. Niniejsza procedura ma na celu wspieranie członków personelu w realizowaniu prawnego i społecznego obowiązku reagowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka. Personel wykonujący zawody medyczne jako osoby odpowiednio przygotowane do stawiania diagnoz medycznych pełni jedną z najważniejszych ról w procesie rozpoznawania krzywdzenia dziecka.
4. Fakt zidentyfikowania objawów krzywdzenia u dziecka-pacjenta podlega obowiązkowemu odnotowaniu w dokumentacji medycznej.
5. Naruszenie obowiązku reagowania może zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych lub kontraktowych i jako takie prowadzić do rozwiązania umowy z osobą dopuszczającą się tego naruszenia.
6. Źródłem krzywdy dziecka może być zachowanie osoby będącej członkiem personelu, zachowanie rodziców lub opiekunów dziecka, bądź innej osoby bliskiej, a także innych dzieci.
7. Krzywda dziecka może przybierać różne formy:
a) popełniono przestępstwo na szkodę dziecka (np. wykorzystanie seksualne, znęcanie się nad dzieckiem);
b) doszło do innej formy krzywdzenia, niebędącej przestępstwem, takiej jak np. krzyk, kary fizyczne, poniżanie;
c) doszło do zaniedbania potrzeb życiowych dziecka (np. związanych z żywieniem, higieną czy zdrowiem).
8. W przypadku podejrzenia, że życie dziecka jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu, z uwagi stosowania wobec niego przemocy domowej, a w rodzinie są lub mogą być inne dzieci, należy niezwłocznie poinformować Policję dzwoniąc pod numer 112 lub 997.
Poinformowania służb dokonuje członek personelu, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu.
W przypadku, gdy do ujawnienia krzywdzenia dziecka doszło po godzinie 16:00, a sprawa wymaga pilnego działania, osobą odpowiedzialną za prowadzenie interwencji jest członek personelu, który zaobserwował zdarzenie.
9. Każda osoba podejrzewająca krzywdzenie dziecka raportuje ten fakt (wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej Polityki) bezpośredniemu przełożonemu, który następnie informuje o zaistniałej sytuacji Zarząd Spółki oraz Koordynatora ds. ochrony dzieci.
10. Za prowadzenie interwencji odpowiada Zarząd Spółki lub inna osoba, wskazana na stałe (Koordynator ds. ochrony dzieci) lub doraźnie do prowadzenia interwencji.
11. W przypadku podejrzenia, że opuszczenie terenu Spółki przez dziecko w towarzystwie rodzica lub opiekuna będzie godziło w dobro dziecka, w tym zagrażało jego bezpieczeństwu, należy uniemożliwić oddalenie się dziecka i niezwłocznie wystąpić do Sądu Rodzinnego o wydanie odpowiednich zarządzeń opiekuńczych (wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Polityki).
12. W przypadku popełnienia czynu karalnego na szkodę dziecka przez osobę poniżej17 roku życia także należy sporządzić pisemne zawiadomienie (wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Polityki).
13. O fakcie prowadzenia interwencji, o której mowa w pkt 12 należy bezzwłocznie poinformować Zarząd Spółki i/lub Koordynatora ds. ochrony dzieci, przekazując wszelkie informacje, w tym kopię sporządzonego zawiadomienia.
14. W przypadku, gdy dziecko doznaje innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa na jego szkodę:
a) Ze strony członka personelu:
i. W sytuacji, gdy zachowanie było jednorazowe i o niewielkiej intensywności wkroczenia w dobra dziecka należy przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem lub współpracownikiem,
ii. W sytuacji, gdy naruszenie dobra dziecka jest znaczne, w szczególności gdy doszło do dyskryminacji lub naruszenia godności dziecka, należy zarekomendować rozwiązanie stosunku prawnego z osobą, która dopuściła się krzywdzenia.
Jeżeli członek personelu, który dopuścił się krzywdzenia, nie jest bezpośrednio zatrudniony przez placówkę, lecz przez podmiot trzeci wówczas należy zarekomendować zawieszenie współpracy z tą osobą, a w razie potrzeby rozwiązać umowę z organizacją lub instytucją współpracującą.
b) Ze strony rodziców/opiekunów:
i. Należy wszcząć procedurę Niebieskie Karty poprzez zawiadomienie Policji, dzwoniąc pod numer 112 lub 997, gdy zachowanie wobec dziecka stanowi przemoc domową.
ii. Gdy zachowanie nie stanowi przemocy domowej lub nie jest jasne, jak je zakwalifikować – należy wystąpić do Sądu Rodzinnego (wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Polityki) o wgląd w sytuację rodziny.
c) Ze strony innego dziecka:
Należy wystąpić do sądu rodzinnego właściwego ze względu na zamieszkanie dziecka o wgląd w sytuację dziecka krzywdzącego.
15. W przypadku, gdy doszło do zaniedbania potrzeb życiowych dziecka lub doszło do innego zagrożenia dobra dziecka:
a) Ze strony członka personelu:
Należy przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą, a w razie potrzeby zastosować konsekwencje dyscyplinarne, łącznie z rozwiązaniem stosunku prawnego z tą osobą;
b) Ze strony rodziców/opiekunów:
Należy wystąpić do Sądu Rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o wgląd w sytuację dziecka.
16. W przypadkach niejasnych lub wątpliwych osoba odpowiedzialna za interwencję konsultuje sprawę z co najmniej dwiema osobami z personelu. Osoba odpowiedzialna za interwencję może rozmawiać z osobami zaangażowanymi, w tym z dzieckiem,
osobą podejrzewaną o krzywdzenie i świadkami.
17. W przypadku, gdy nie jest jasne, jakiej krzywdy dziecko doświadcza ze strony rodzica lub opiekuna należy wszcząć procedurę Niebieskie Karty, zawiadamiając Policję, dzwoniąc pod numer 112 lub 997.
18. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka ze strony członka personelu należy niezwłocznie odsunąć tę osobę od wszelkich form kontaktu z dziećmi, aż do czasu wyjaśnienia sprawy.
19. W przypadku wszczęcia postępowania karnego przeciwko członkowi personelu w związku z popełnieniem przestępstwa przeciwko dzieciom należy bezwzględnie i natychmiastowo odsunąć tę osobę od wszelkich form kontaktu z dziećmi aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
20. Każde podejrzenie krzywdzenia dziecka, niezależnie od osoby odpowiedzialnej za krzywdzenie, jest zdarzeniem niepożądanym i jako takie podlega raportowaniu do Koordynatora ds. ochrony dzieci.
21. Koordynator ds. ochrony dzieci prowadzi Rejestr zdarzeń podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletnich (wzór stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Polityki).
22. Koordynator ds. ochrony dzieci raz w roku składa raport dotyczący rejestru zdarzeń
do Zarządu Spółki.
23. W przypadku, gdy krzywdzenia dziecka dopuścił się Koordynator ds. ochrony dzieci wówczas członek personelu, który dostrzegł krzywdzenie dziecka przekazuje informację o tym fakcie bezpośrednio do Pełnomocnika ds. Jakości, na adres email: i.paplinska@mcs-przychodnia.pl. W takim przypadku za prowadzenie interwencji odpowiedzialny jest Pełnomocnik ds. Jakości, do którego stosuje się wszelkie zapisy przewidziane niniejszą procedurą.
24. Dalszy tok postępowania leży w gestii uprawnionych organów (Sąd, Policja, Prokuratura).

ROZDZIAŁ IV
Zasady bezpiecznych relacji pomiędzy personelem Spółki a dziećmi
Pracownicy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel–dziecko ustalone w Spółce. Zasady – wersja dla dorosłych, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej Polityki oraz wersja dla dzieci – załącznik nr 2 do niniejszej Polityki.

ROZDZIAŁ V
Zasady ochrony danych osobowych oraz wizerunku dzieci w placówce
1. Spółka zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych dzieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Spółka, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.
3. Wytyczne dotyczące zasad publikacji wizerunku dziecka, stanowią załącznik nr 4 do niniejszej Polityki.
4. Członkowi personelu nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie Spółki, bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna dziecka.
5. W celu uzyskania zgody, o której mowa powyżej, członek personelu może skontaktować się z opiekunem dziecka i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych
do opiekuna dziecka – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.
6. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.
7. Upublicznienie przez członka personelu Spółki wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna dziecka.
8. Pisemna zgoda, o której mowa w pkt 7, powinna zawierać informację, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie youtube.com w celach promocyjnych).

ROZDZIAŁ VI
Osoba odpowiedzialna za kwestie związane z ochroną dzieci
1. Zarząd Spółki wyznacza spośród personelu Koordynatora ds. ochrony dzieci jako osobę odpowiedzialną za realizację Polityki ochrony dzieci w Spółce.
2. Koordynator ds. ochrony dzieci jest odpowiedzialny za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki i prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz za proponowanie zmian w Polityce.

ROZDZIAŁ VII
Monitoring realizacji Polityki
1.Koordynator ds. ochrony dzieci, przeprowadza wśród pracowników Spółki, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Polityki.
2. W ankiecie personel Spółki może proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w placówce.
3. Koordynator ds. ochrony dzieci, dokonuje opracowania wypełnionych przez personel Spółki ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje Zarządowi Spółki.
4. Koordynator ds. ochrony dzieci konsultuje się z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami, jak dzieci postrzegają swoje bezpieczeństwo i obowiązujące w placówce standardy ochrony dzieci, nie tylko uwzględnia ich głos, ale zapewnia im również podmiotowość w działaniach, których są adresatami. Z kolei włączenie opiekunów w proces ewaluacji przyjętych standardów
jest ważnym komunikatem mówiącym o tym, że są oni dla placówki ochrony zdrowia partnerem w procesie leczenia swojego dziecka i wspólnym dbaniu o tworzenie bezpiecznego środowiska dla dzieci.
5. Zarząd Spółki wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom Spółki nowe brzmienie Polityki.

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Zasady bezpiecznego kontaktu personelu z dzieckiem-pacjentem w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. – wersja dla dorosłych
2) Załącznik nr 2 – Zasady bezpiecznego kontaktu personelu z dzieckiem-pacjentem w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. – wersja dla dzieci
4) Załącznik nr 4 – Wytyczne dotyczące zasad publikacji wizerunku dziecka

Załącznik nr 1 do Polityki
Zasady bezpiecznego kontaktu personelu z dzieckiem-pacjentem w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. – wersja dla dorosłych We wszystkich działaniach podejmowanych wobec dziecka-pacjenta kierujemy się dobrem dziecka i jego najlepszym interesem. Dziecko-pacjent jest zawsze podmiotem naszych poczynań. W każdej interakcji z dzieckiem bierzemy pod uwagę jego wiek, sytuację medyczną, możliwości poznawcze i indywidualne potrzeby. Niniejsze zasady zostały spisane w celu określenia ram profesjonalnych relacji z dzieckiem-pacjentem i wskazania dobrych praktyk, a także zachowań, które nigdy nie powinny mieć miejsca.
Dobre praktyki
Mały pacjent ma prawo, aby rodzice/opiekunowie towarzyszyli mu podczas leczenia i korzystania ze świadczeń medycznych zawsze, gdy tego potrzebuje. W kontakcie z dzieckiem-pacjentem i jego rodzicami lub opiekunami zachowuj:
• życzliwość, empatię i szacunek;
• wrażliwość kulturową;
• postawę nieoceniającą.

PRAWO DO INFORMACJI (kontakt bezpośredni z dzieckiem-pacjentem)
1. Zanim zaopiekujesz się małym pacjentem, przedstaw się i powiedz, kim jesteś.
2. Przekazuj dziecku informacje w sposób dostosowany do jego wieku, przy użyciu prostego języka. Informuj o tym, co robisz i co się z nim dzieje lub będzie dziać. Sprawdzaj, czy dziecko rozumie sytuację oraz skutki działań medycznych lub terapeutycznych.
3. Upewnij się, że dziecko wie o możliwości zadawania pytań osobom z personelu.
4. W komunikacji z dzieckiem-pacjentem zachowaj uczciwość, tzn. mów prawdę i zwracaj uwagę innym członkom personelu na potrzebę mówienia dzieciom prawdy. Zawsze uwzględniaj kontekst (wiek, sytuację i poziom rozwoju dziecka).
5. Korzystaj z alternatywnych form komunikacji z dzieckiem, które tego potrzebuje.

ZAPEWNIENIE MAŁYM PACJENTOM SPRAWCZOŚCI
6. Zwracaj się do dziecka po imieniu w formie preferowanej przez dziecko.
7. Pamiętaj, że to dziecko jest podmiotem twoich działań. Nie rozmawiaj z rodzicem/opiekunem w taki sposób, jakby dziecko było nieobecne podczas rozmowy.
8. W miarę możliwości konsultuj z dzieckiem kwestie pozamedyczne, jeśli wiesz, że danie dziecku wyboru nie będzie miało wpływu na jakość leczenia, i przedstawiaj mu opcje do wyboru.
9. Uszanuj prawo dziecka do zmiany nastroju, zmiany zdania oraz potrzebę oswojenia się z nową sytuacją i miejscem.

POSZANOWANIE INTYMNOŚCI DZIECKA
10. Podczas badania medycznego (o ile istnieje taka medyczna przesłanka) odsłaniaj ciało dziecka partiami. W trakcie badania – dziecku powinien towarzyszyć rodzic/opiekun lub inna osoba z personelu.
11. Kontakt fizyczny z dzieckiem, który jest niezwiązany z udzielaniem świadczenia medycznego, może odbywać się wyłącznie za zgodą dziecka i zgodnie z jego potrzebą. Zanim przytulisz, pogłaszczesz czy weźmiesz dziecko na kolana, aby np. je pocieszyć lub uspokoić, zapytaj je, czy tego potrzebuje.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI
13. Informuj dziecko i rodziców/opiekunów o zasadach obowiązujących w Spółce. Podkreślaj znaczenie ich przestrzegania dla minimalizowania dyskomfortu wszystkich pacjentów. Zachęcaj do czytania informacji.
14. Zadbaj o to, aby rodzic był informowany o bieżącej sytuacji medycznej dziecka.
15. Współpracuj z rodzicami/opiekunami w procesie przygotowania i uspokojenia dziecka; spytaj, co dziecko lubi, na co reaguje niekorzystnie, a na co pozytywnie.

OCHRONA DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM
16. Jeśli widzisz lub podejrzewasz, że dziecku dzieje się krzywda, reaguj.
17. W sytuacji, gdy rodzic/opiekun lub inna osoba z personelu straszy dziecko, udziela mu nieprawdziwych informacji, bagatelizuje potrzeby i odczucia dziecka, zareaguj i przypomnij o zasadach komunikacji z dzieckiem.
18. Jeżeli coś w zachowaniu dziecka lub rodzica/opiekuna budzi twój niepokój, poproś inną osobę z personelu o obecność podczas badania/wizyty.
19. Zwróć uwagę na to, aby na terenie placówki przebywały wyłącznie osoby uprawnione.

NIGDY :
1. Nie naruszaj prawa dziecka do intymności i prywatności. Nie ujawniaj danych osobowych ani wrażliwych.
2. Nie omawiaj sytuacji dziecka ponad jego głową, ignorując jego obecność.
3. Nie ograniczaj możliwości pobytu rodzica/opiekuna przy dziecku. Nie lekceważ tego, że rodzic/opiekun dobrze zna dziecko, jego potrzeby i upodobania.
4. Nie strasz dziecka i nie szantażuj w celu nakłonienia do współpracy.
5. Nie ignoruj i nie bagatelizuj odczuć dziecka, np. strachu, lęku przed bólem, niepewności co do nowej sytuacji.
6. Nie mów nieprawdy, np. twierdząc, że nie będzie bolało, kiedy wiesz, że może boleć.
7. Nie wyciągaj pochopnych wniosków o dziecku i rodzinie, jeśli nie są uzasadnione profesjonalną wiedzą i oceną (np. wynikają z zastosowania arkusza ryzyka).
8. Nie zakładaj, że dziecko i jego rodzice/opiekunowie wiedzą, jak działa Spółka i jakie zasady w nich obowiązują.
9. Nie dopuszczaj do sytuacji, w których dzieci-pacjenci i ich rodzice/opiekunowie czują się  dyskryminowani lub otrzymują niższy standard opieki.
10. Nie krzycz, nie zawstydzaj, nie upokarzaj, nie lekceważ i nie obrażaj dziecka-pacjenta ani jego rodziców/opiekunów.

Załącznik nr 2 do Polityki
Zasady bezpiecznego kontaktu personelu z dzieckiem-pacjentem w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. – wersja dla dzieci
Jesteś dla nas ważny! – czyli co robimy, aby dzieci czuły się u nas jak najlepiej:
Jesteś tu, ponieważ wymagasz/potrzebujesz naszej pomocy. W naszej placówce pracują lekarki, pielęgniarki, asystentki stomatologiczne, rejestratorki, a także cała masa innych specjalistów, którzy chcą pomagać dzieciom.
W naszej pracy kierujemy się różnymi zasadami i nie wszystkie dotyczą tylko leczenia. Te, które czytasz, są skierowane do dzieci. Wyjaśnimy Ci w nich, co będziemy robić, abyś czuł/a się dobrze jako nasz pacjent.
1. Możesz nam powiedzieć, jak powinniśmy się do Ciebie zwracać.
2. Masz prawo wiedzieć, jak nazywa się osoba, która Cię leczy i czym się zajmuje. Jeśli sama zapomni się przedstawić, możesz ją o to spytać.
3. Jeżeli czegoś nie rozumiesz lub nie wiesz, na czym polega Twoje leczenie, w jaki sposób przebiegać ma zabieg lub diagnostyka, a chcesz się tego dowiedzieć – pytaj śmiało! Postaramy się to wyjaśnić.
4. Będziemy Cię traktować z szacunkiem. Nie będziemy Ci mówić, że nie boli, jeśli może zaboleć.
5. Chcemy, żebyś zawsze czuł/czuła, że Twoje zdrowie, potrzeby i uczucia są dla nas ważne. Jeśli chciał/a/byś powiedzieć nam o tym, co Ci się podoba lub nie podoba w naszym zachowaniu, w poradni – zrób to, postaramy się wysłuchać Cię z uwagą.
6. Będziemy starali się badać Cię delikatnie i dać Ci czas na oswojenie się z sytuacją. Czasem może to jednak nie być możliwe, jeżeli będziemy musieli udzielić tej pomocy szybko z uwagi na Twoje zdrowie.
7. Jeżeli potrzebujesz przytulenia lub pocieszenia, możesz nas o to poprosić. Nie zawsze będziemy mogli dać Ci tyle czasu, ile potrzebujesz, ale będziemy się starać. Nie będziemy Cię przytulać bez Twojej zgody. Możesz mieć ze sobą swoją ulubioną przytulankę, o ile nie jest zbyt duża i nie wydaje głośnych dźwięków.
8. Będziemy starali się pytać Cię o zdanie w sprawach, w których możemy dać Ci wybór.

O czym jeszcze warto wiedzieć:
– Jeżeli wydarzyło się coś, co Cię niepokoi, ktoś Cię skrzywdził lub przekroczył Twoje granice, możesz o tym powiedzieć członkowi naszego personelu. Postaramy się rozwiązać ten problem w taki sposób, abyś był/a bezpieczny/a.
– Czasem jesteśmy zabiegani i zmęczeni, możemy nie mieć czasu, aby z Tobą dłużej porozmawiać, bo czekają na nas dzieci, które pilnie potrzebują naszej pomocy. Prosimy, nie zniechęcaj się. W takiej sytuacji postaramy się wskazać Ci kogoś, kto będzie mógł odpowiedzieć na Twoje pytania i zaopiekować się Twoim problemem.

Załącznik nr 4 do Polityki
Zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
Nasze wartości
1. W naszych działaniach kierujemy się odpowiedzialnością i rozwagą wobec utrwalania, przetwarzania, używania i publikowania wizerunków dzieci.
2. Dzielenie się zdjęciami i filmami z naszych aktywności służy celebrowaniu sukcesów dzieci, dokumentowaniu naszych działań i zawsze ma na uwadze bezpieczeństwo dzieci. Wykorzystujemy zdjęcia/nagrania pokazujące szeroki przekrój dzieci – chłopców i dziewczęta, dzieci w różnym wieku, o różnych uzdolnieniach, stopniu sprawności i reprezentujące różne grupy etniczne.
3. Dzieci mają prawo zdecydować, czy ich wizerunek zostanie zarejestrowany i w jaki sposób
zostanie przez nas użyty.
4. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku ich dziecka jest tylko wtedy wiążąca, jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie prawni zostali poinformowani o sposobie wykorzystania zdjęć/nagrań i ryzyku wiążącym się z publikacją wizerunku.

Dbamy o bezpieczeństwo wizerunków dzieci poprzez:
1. Pytanie o pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych oraz o zgodę dzieci przed zrobieniem i publikacją zdjęcia/nagrania.
2. Udzielenie wyjaśnień, do czego wykorzystamy zdjęcia/nagrania i w jakim kontekście, jak będziemy przechowywać te dane i jakie potencjalne ryzyko wiąże się z publikacją zdjęć/ nagrań online.
3. Unikanie podpisywania zdjęć/nagrań informacjami identyfikującymi dziecko z imienia i nazwiska. Jeśli konieczne jest podpisanie dziecka używamy tylko imienia.
4. Rezygnację z ujawniania jakichkolwiek informacji wrażliwych o dziecku dotyczących m.in. stanu zdrowia, sytuacji materialnej, sytuacji prawnej i powiązanych z wizerunkiem dziecka (np. w przypadku zbiórek indywidualnych organizowanych przez naszą instytucję).
5. Zmniejszenie ryzyka kopiowania i niestosownego wykorzystania zdjęć/nagrań dzieci poprzez przyjęcie zasad:
• wszystkie dzieci znajdujące się na zdjęciu/nagraniu muszą być ubrane, a sytuacja zdjęcia/nagrania nie jest dla dziecka poniżająca, ośmieszająca ani nie ukazuje go w negatywnym kontekście,
• zdjęcia/nagrania dzieci powinny się koncentrować na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiać dzieci w grupie, a nie pojedyncze osoby.
6. Rezygnację z publikacji zdjęć dzieci, nad którymi nie sprawujemy już opieki, jeśli one lub ich rodzice/opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na wykorzystanie zdjęć po odejściu z instytucji.
7. Przyjęcie zasady, że wszystkie podejrzenia i problemy dotyczące niewłaściwego rozpowszechniania wizerunków dzieci należy rejestrować i zgłaszać Zarządowi Spółki, podobnie jak inne niepokojące sygnały dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

Rejestrowanie wizerunków dzieci do użytku w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
W sytuacjach, w których nasza placówka rejestruje wizerunki dzieci do własnego użytku, deklarujemy, że:
1. Dzieci i rodzice/opiekunowie prawni zawsze będą poinformowani o tym, że dane wydarzenie będzie rejestrowane.
2. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na rejestrację wydarzenia zostanie przyjęta przez nas na piśmie.
3. Jeśli rejestracja wydarzenia zostanie zlecona osobie zewnętrznej (wynajętemu fotografowi lub kamerzyście) zadbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez:
• zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do przestrzegania niniejszych wytycznych,
• zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do noszenia identyfikatora w czasie trwania wydarzenia,
• niedopuszczenie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała z dziećmi bez nadzoru pracownika naszej placówki,
• poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci, że osoba/firma rejestrująca wydarzenie będzie obecna podczas wydarzenia i upewnienie się, że rodzice/opiekunowie prawni udzielili pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci.
Jeśli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka nie jest wymagana.

 

Dostępność