telefon (22) 55 69 300
ABC Pacjenta

Szpitale przyjazne kombatantom

Pomoc stomatologiczna dla Kombatantów

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w ramach programu zapewnia kombatantom oraz inwalidom wojennym i wojskowym, jak również działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych, a także osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, dostęp do stomatologicznych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poza kolejnością tj. bez konieczności zapisywania się na listę oczekujących w każdym zakresie świadczeń.

Gabinet stomatologiczny przyjazny Kombatantom

W celu poprawy dostępności, jakości i organizacji usług stomatologicznych kombatantom, inwalidom wojennym i wojskowym, jak również działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych, a także osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, przysługuje udzielenie świadczeń zdrowotnych w dniu zgłoszenia się do Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. lub w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

Rodzajami dokumentów uprawniających do świadczeń zdrowotnych realizowanych poza kolejnością są:

  • „Zaświadczenie o uprawnieniach” wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych (legitymacja oprawiona w okładki koloru granatowego z wytłoczonym srebrnym nadrukiem „Legitymacja Kombatanta”)
  • „Książeczka inwalidy wojennego – wojskowego: wydawana przez ZUS, symbol Rw-51 (okładka zewnętrzna koloru zielonego, oprawa twarda, materiał płótnopodobny z wytłoczonym napisem koloru zielonego)
  • Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych” wydana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (legitymacja w układzie poziomym, w postaci karty o wymiarach 85 mm x 54 mm, o krawędziach zaokrąglonych, wykonana z tworzywa sztucznego)
  • Legitymacja osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich wydana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (wzór legitymacji, w drodze rozporządzenia, określi minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego).

W  Mazowieckim  Centrum  Stomatologii  Sp.  z  o.o.  osoby  uprawnione  mogą kontaktować się z Pełnomocnikiem ds. Kombatantów -Panią Marią Smolińską w godzinach 8.00 – 16.00, tel. 22 55 69 400

Certyfikat uczestnictwa w Programie

Dostępność