telefon (22) 55 69 300
Poradnie

RTG i tomografia

Zdjęcie rentgenowskie jest to podstawowe badanie wykorzystywane we współczesnej stomatologii.

Najprostsze i najczęściej wykonywane jest zdjęcie zębowe, stosowane w diagnostyce pojedynczych zębów, np. przed leczeniem kanałowym , w jego trakcie lub po jego zakończeniu. Zdjęcie to obejmuje swoim zasięgiem kilka (około 3) sąsiednich zębów jednego łuku, ukazując jednocześnie ich korony i korzenie, jak również część otaczającej kości.

Drugie co do częstości wykonywania jest zdjęcie ortopantomograficzne lub po prostu OPG . Jest to zdjęcie przeglądowe wszystkich zębów, zatok szczękowych, stawów skroniowych oraz kości szczęki i żuchwy.

Na zdjęciu skrzydłowo-zgryzowym można uwidocznić tylko korony zębów zarówno górnych, jak i dolnych, jednak bez ich korzeni i kości wokół korzeni. Zdjęcie obejmuje swoim zasięgiem tylko kilka (około 3) sąsiednich zębów jednocześnie łuku górnego i dolnego.

Zdjęcie cefalometryczne wykorzystywane jest zwłaszcza w ortodoncji. Ukazuje ono nie tylko zęby i otaczające kości, lecz całą czaszkę. Na zdjęciu jest zawsze widoczny jeden profil pacjenta. W ramach badania możliwe jest wykonanie pomiarów odpowiednich odległości i kątów między różnymi punktami czaszki pacjenta

Badanie tomografii stożkowej, inaczej CBCT w odróżnieniu od innych badań rentgenowskich umożliwia trójwymiarowe zobrazowanie badanych struktur. Jest to o tyle istotne, że kanały w zębach mogą się na siebie nakładać w RTG zębowym i dopiero obraz trójwymiarowy umożliwi ich dokładne obejrzenie.

Jak się przygotować do badania

Do żadnego z badań rentgenowskich nie wymagane jest jakiekolwiek wcześniejsze przygotowanie. W przypadku niektórych typów badań konieczne jest zdjęcie metalowych przedmiotów znajdujących się w obrębie głowy.

Ochrona radiologiczna

Rentgenowskie badania stomatologiczne należą do najmniej obciążających pacjenta badań rtg. Dawki jakie otrzymuje pacjent są zredukowane do minimum. Często nie przekraczają one wartości dawek na jakie jesteśmy narażeni od promieniowania naturalnego. Pracownie rentgenowskie w MCS Sp. z o.o. posiadają niezbędne zabezpieczenia ścian okien i drzwi dzięki czemu osoby przebywające w sąsiedztwie gabinetów rentgenowskich mogą czuć się bezpiecznie.

Stomatologiczne badania RTG w MCS Sp. z o.o. wykonywane są przy użyciu wysokiej jakości cyfrowej aparatury rentgenowskiej. Pozwala to na skrócenie czasu badania, a tym samym na ograniczenie dawki jaką otrzymuje pacjent. Personel wykonujący badanie rentgenowskie zawsze informuje pacjenta o pozycji jaką powinien przyjąć podczas badania oraz prosi o założenie odpowiedniej osłony przed promieniowaniem. Stosowanie się do zaleceń personelu pozwala uniknąć ryzyka nadmiernego napromieniowania lub konieczności powtórzenia badania. Należy również poinformować swojego lekarza, jeśli w ostatnim czasie mieli Państwo wykonywane badanie RTG danej ciała.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez Mazowieckie Centrum Stomatologii sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt.2

Spółka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej stomatologicznej. Wszystkie zainstalowane w Spółce aparaty RTG posiadają wymagane prawem zezwolenia.

Spółka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

 • dawkomierzy indywidualnych oraz pomiarów środowiskowych. Średnia wartość zmierzonej w okresie od października 2019 r. do października 2020 r dawki nie przekroczyła 0,5mSv;
 • pomiary osłon stałych Pracowni RTG Spółki, wykonane przez Oddział Higieny Radiacyjnej, nie wykazały przekroczeń określonych prawnie dawek granicznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U z 2005 poz.168),  dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 • dla pracowników: 20mSv/rok;
 • dla ogółu ludności : 1mSv/rok.

PODSUMOWANIE:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność Spółki w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • działająca w Spółce Pracownia RTG nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

Przeciwwskazania do badania

Jedynym przeciwwskazaniem do badania jest ciąża lub jej podejrzenie. U kobiet w ciąży oraz u kobiet w drugiej części cyklu miesięcznego, jeśli istnieje podejrzenie zajścia w ciążę badania rentgenowskie można wykonywać tylko w przypadku bezwzględnej konieczności. Nie ma przeciwwskazań do wykonywania badań rentgenowskich dzieciom. Należy jedynie ściśle dostosować się do poleceń personelu wykonującego badanie.

Charakterystyka Pracowni RTG

Pracownia Radiologiczna wyposażona jest w aparaty spełniające wysokie wymagania normy UE.
W skład Pracowni wchodzą następujące urządzenia:

 • pantomograf CS 9000 C – do wykonywania zdjęć pantomograficznych z przystawką do wykonywania tele-rtg,
 • aparat RTG PLANMECA PROMAX – do wykonywania zdjęć pantomograficznych z przystawką do wykonywania tele-rtg,
 • PLANMECA 2 sztuki  – do wykonywania RTG ZĘBOWEGO,
 • PLANMECA (wersja jezdna) 2 sztuki – do wykonywania RTG ZĘBOWEGO,
 • TOMOGRAF STOMATOLOGICZNY CBCT NewTom VGi do wykonywania tomografii stożkowej 3D,
 • ciemnia automatyczna X-R-24 NOVA,
 • ciemnia automatyczna X-R-24 PRO – szt. 1. 

Aparatura Pracowni Radiologicznej podlega systematycznie okresowym i gwarancyjnym przeglądom i konserwacji, które przeprowadzają wyspecjalizowane i uprawnione osoby – przedstawiciele firm zewnętrznych z odpowiednimi kwalifikacjami. Okresowe przeglądy przeprowadzane są w oparciu o roczny plan przeglądów sprzętu. Nadzór nad sprzętem Pracowni Radiologicznej sprawuje Kierownik Pracowni Radiologicznej oraz Inspektor Ochrony Radiologicznej. Ponadto sprzęt do badań radiologicznych podlega systematycznym testom podstawowym i specjalistycznym w zakresie parametrów jakości wykonywanych zdjęć.

MCS wykonuje prześwietlenia RTG zębów oraz badania tomograficzne

Zapraszamy do korzystania z usług naszej kompleksowo wyposażonej pracowni RTG, gdzie w ramach przygotowania do dalszego leczenia (implantologia, chirurgia szczękowa czy ortodoncja) wykonamy prześwietlenia radiologiczne oraz badania tomograficzne szczęki.

Dane kontaktowe Pracowni RTG i tomografii w MCS:

tel. 22  55 69 320              gabinet  33 i 35 *

* UWAGA ! Pracownia czynna od poniedziałku do  piątku w godzinach 7.00 – 20.00

Nasi specjaliści – elektroradiolodzy

Kierownik – Elwira Dymek – Kursa – technik elektroradiologii

 • Małgorzata Gerłowska – technik elektroradiologii
 • Magdalena Blacharska – technik elektroradiologii

Inspektor Radiologii – Dagmara Bogucka

Dostępność