telefon (22) 55 69 300

Zamówienie publiczne - tryb postępowania tryb podstawowy - bez negocjacji

Odbiór, transport i unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie – postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://mcs.eb2b.com.pl/

nr sprawy ZP/02/21

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Dostępność