telefon (22) 55 69 300

Zamówienie publiczne - tryb postępowania przetarg nieograniczony

Wybór biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. za okres 1.01.2021 r. – 31.12.2021 r. i za okres 1.01.2022 r. – 31.12.2022 r. oraz sporządzenia sprawozdania z badania sprawozdania finansowego.

DATA OGŁOSZENIA:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16/09/2021 do godz. 16:00

Dostępność