telefon (22) 55 69 300

Staże

STAŻ PODYPLOMOWY LEKARZY DENTYSTÓW

Uwaga lekarze skierowani na staż podyplomowy 2023/2024

Rozpoczęcie stażu podyplomowego będzie miało miejsce dnia 2.10. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej III piętro.

Obecność jest obowiązkowa.

 

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu na staż:

  1. oryginał skierowania z Izby Lekarskiej
  2. dokument potwierdzający ograniczone prawo wykonywania zawodu
  3. zaświadczenie o ukończeniu studiów lub dyplom Akademii Medycznej
  4. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez Lekarza Medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku lekarza dentysty – stażysty podyplomowego
  5. aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna – do wglądu, zaświadczenie o szczepieniu przeciw WZW typu B
  6. inne dokumenty (świadectwo pracy, akt ślubu)
  7. karta stażu wydana przez Izbę Lekarską

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 22 55 69 410, 411, 412

 

 

 

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy dentystów, w tym staży cząstkowych w następujących zakresach: stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, protetyka stomatologiczna, periodontologia, ortodoncja.

 

Przydział miejsc na staż podyplomowy

Zgodnie z art. 15 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty przydział miejsc na staż podyplomowy leży w kompetencji właściwej okręgowej rady lekarskiej. Okręgowa rada lekarska, w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem województwa, kieruje do odbycia stażu na obszarze swojego działania lekarzy, lekarzy dentystów, którym przyznała ograniczone prawo wykonywania zawodu i których wpisała na listę członków izby.

 

Dostępność