telefon (22) 55 69 300

Staże

STAŻ PODYPLOMOWY LEKARZY DENTYSTÓW

Uwaga kandydaci na staż podyplomowy!

Osoby skierowane na staż do MCS prosimy o odbieranie skierowań na badania lekarskie w dniach 10.09., 16.09. w godzinach 9.00 – 15.00. w pokoju 314. Bez zaświadczenia lekarskiego rozpoczęcie stażu nie będzie możliwe.

WAŻNE:

W dniu 01.10.2020R. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie organizacyjne.
Obecność obowiązkowa.

Lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego.

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy dentystów, w tym staży cząstkowych w następujących zakresach: stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca, chirurgia stomatologiczna, protetyka stomatologiczna, periodontologia, ortodoncja.

 

Przydział miejsc na staż podyplomowy

Zgodnie z art. 15 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty przydział miejsc na staż podyplomowy leży w kompetencji właściwej okręgowej rady lekarskiej. Okręgowa rada lekarska, w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem województwa, kieruje do odbycia stażu na obszarze swojego działania lekarzy, lekarzy dentystów, którym przyznała ograniczone prawo wykonywania zawodu i których wpisała na listę członków izby.

Uwaga. Ważne informacje:

Dokumenty wymagane przy przyjęciu na staż:

  1. oryginał skierowania z Izby Lekarskiej
  2. dokument potwierdzający ograniczone prawo wykonywania zawodu
  3. zaświadczenie o ukończeniu studiów lub dyplom Akademii Medycznej
  4. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez Lekarza Medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku lekarza dentysty – stażysty podyplomowego
  5. aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna – do wglądu, zaświadczenie o szczepieniu przeciw WZW typu B
  6. dowód osobisty – do wglądu
  7. inne dokumenty (świadectwo pracy, akt ślubu)
  8. karta stażu wydana przez Izbę Lekarską

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Dostępność